參觀海防博物館 (2018.3.14)

SAM 2352 SAM 2239 SAM 2284 SAM 2286
SAM 2306 SAM 2321 SAM 2329 SAM 2335